ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Politikalarımız

İnsan Hakları Politikası

 • İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.

 • Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır. Tüm çalışanların ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve ÇOSB İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.

 • İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.

 • Çalışmalarını tüm hukuki gerekliliklere uyarak, tüm insanların haklarına ve onuruna saygı duyacak bir şekilde yürütür.

 • Çalışanlarına din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken veya cinsiyet ayrımı yapmadan, eşit fırsatlar sunarak, eşit davranmaya özen gösterir.

 • İnsan kaynağı seçiminde yetkinlik ve deneyimi;  ücretlendirme ve terfi süreçlerinde yetkinlik, performans ve kıdemi temel alarak hareket eder.

 • Zorla çalıştırmayı kabul etmez.

 • Çocuk işgücünü Kurum bünyesinde kesinlikle çalıştırmaz. İş ortaklarının da bu kurala uymasını talep eder.

 • Çalışanların, katılımcı firmaların ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerinin korunması konusunda mevzuat hükümlerine uyar ve gereklerini yerine getirir.

 • Çalışanlarına güvenli ve her türlü kötü muamele, ayrımcılık, taciz, istismar, suiistimal ya da şiddetten uzak bir çalışma ortamı sunar ve ifade özgürlüğüne saygı duyar.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun şekilde düzenlemeler geliştirir ve bu konuda çalışanlarının bilinçlendirilmesine önem verir.

 • Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili riskleri yönetir.

Scroll to Top